Project Description

VeriPro Speed Up

– Đối tượng: Học viên đã hoàn thành khoá VeriPro Foundation của CCE hoặc sở hữu trình độ tương đương (đánh giá qua bài kiểm tra trình độ)

– Thời gian: 17 buổi x 2.5 tiếng / buổi (đã bao gồm một bài kiểm tra cuối khoá)

– Nội dung: Học viên làm quen và luyện tập với dạng thức của IELTS ở mức độ dễ đến trung bình. Khoá học vẫn chú trọng giúp học viên mở rộng vốn từ (cả khái quát và học thuật) và nâng cao kiến thức ngữ pháp để giải quyết các dạng bài tiêu biểu trong IELTS.

– Khoá học cũng phù hợp cho những học viên cần nâng cao khả năng giao tiếp vì giáo viên đứng lớp sẽ chủ động giúp các bạn liên hệ kiến thức với cuộc sống hàng ngày và giới thiệu phương pháp tích luỹ tiếng Anh ngoài giờ học.

– Giáo trình: Các bài học được biên soạn phỏng theo bộ sách Complete IELTS của Cambridge. Học viên sẽ được tạo cơ hội để thu nạp nhiều nhất có thể những kiến thức hữu ích từ bộ sách này.

Đăng ký ngay

VeriPro Speed Up:

Lesson Topic Skill 1 Skill 2 Learning Strategy
1 Great places to be – Reading: The world’s friendliest city

+ Table completion

– Writing task 1: The introductory sentence

– Writing task 2: Paragraph writing (city or hometown description)

2 Great places to be – Listening: Holiday reservation

+ Form completion

– Speaking part 1:

+ Answering questions about yourself

+ Giving extra details

+ Expressing likes & dislikes

– Extensive study 1
3 People’s lives – Reading: Freya Stark, explorer & writer

+ Flow-chart completion

+ Short answer questions

– Writing task 1: Language of trends

– Writing task 2: Paragraph writing (someone’s life and jobs)

4 People’s lives – Listening: Finding a travelling companion

+ Predicting answers

+ Listening for signals

+ Note completion

– Speaking part 1:

+ Correcting mistakes

+ Giving reasons and results with ‘because’ and ‘so’

– Extensive study 2
5 Getting from A to B – Reading: The electric revolution

+ Labelling a diagram

– Writing task 1: Language of comparisons

– Writing task 2: Paragraph writing (advantages of public transportation)

6 Getting from A to B – Listening: A ship’s information announcement

+ Labelling a diagram

+ Multiple choice

+ Listening for synonyms & paraphrased ideas

– Speaking part 2:

+ Understanding the task

+ Structuring the talk

+ Introducing points

+ Ending the talk

+ Using discourse markers

– Extensive study 3
7 It was all new once – Reading: Air conditioning

+ Multiple choice

– Writing task 1: Language of percentages

– Writing task 2: Paragraph writing (most important invention)

8 It was all new once – Listening: At an exhibition

+ Sentence completion

+ Multiple choice (from a list)

– Speaking part 2:

+ Writing notes

+ Giving reasons, results and examples with ‘because’, ‘so’, ‘for example’ and ‘for instance’

+ Talking for two minutes

– Extensive study 4
9 – Vocabulary & grammar review

– Test-taking skill review

– Q&A

– Test practice

10 Animal world – Reading: The life of the European bee-eater

+ Sentence completion

– Writing task 1: The overview statement

– Writing task 2: Paragraph writing (benefits of having a pet)

11 Animal world – Listening: Information about a zoo

+ Table completion

+ Labelling a map or plan

– Speaking parts 1 & 2:

+ Paraphrasing

+ Expressing feelings

+ Coping strategies

– Extensive study 5
12 Being human – Reading: Making a change

+ Yes / No / Not Given

– Writing task 1: Detail paragraphs

– Writing task 2: Paragraph writing

(importance of hard work)

13 Being human – Listening: Successful people

+ Matching

+ Multiple choice (from a list)

– Speaking part 3:

+ Part 1 vs. part 3

+ Generalizing

+ Giving a full answer

– Extensive study 6
14 Literacy skills – Reading: Speed reading

+ Matching information

+ Table completion

– Writing task 1: Introduction to maps and processes

– Writing task 2: Paragraph writing (benefits of reading)

15 Literacy skills – Listening: Applying for an online course

+ Form completion

+ Multiple choice

– Speaking parts 2 & 3:

+ Orienting yourself to the part 2 topic

+ Giving opinions and reasons in part 3

– Extensive study 6
16 – Vocabulary & grammar review

– Test-taking skill review

– Q&A

– Practice test

17 Final test & feedback
Apply Today

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Ngọc Anh

IELTS 8.0

– Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và giảng dạy tiếng Anh, ĐH Hà Nội & Victoria (Australia).

– Cử nhân chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội.

Kinh Nghiệm

– 3 năm tại trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ.

– 3 năm tại trung tâm tiếng Anh Domino (tiếng Anh giao tiếp cho người lớn).

– Đào tạo kỹ năng thuyết trình và phát âm cho người đi làm (cá nhân).

Phạm Xuân Hoàng

IELTS 8.0 – TOEIC 990

– Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và giảng dạy tiếng Anh, ĐH Hà Nội & Victoria (Australia).

– Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Ristumeikan APU, Nhật Bản.

– Chứng chỉ Kiến thức giảng dạy, Cambridge ESOL, Vương Quốc Anh.

Kinh Nghiệm

– 8 năm tại trung tâm Anh ngữ RES (IELTS, TOEIC).

– 1 năm tại EQuest Academy (tiếng Anh học thuật cơ bản, TOEIC).

– 1.5 năm tại Học Viện Ngoại Giao (thuyết trình, đọc).

Join Over 500 Students Enjoying CCE Now

CO-CREATED ENGLISH – MOVE BEYOND